Seje sveta ČS Šiška
Mandat 2018 - 2022

Dnevni red 22. redne seje Sveta ČS Šiška
26. 10. 2021

 • Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Obravnava ugotovitev terenskega ogleda (prometnih) razmer na območju ČS Šiška
 • Izplačilo sejnin članom in predsedniku sveta četrtne skupnosti za leto 2021
 • Obravnava pobud in predlogov
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 21. redne seje Sveta ČS Šiška
5. 10. 2021

 • Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana, 1. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška MOL in 2. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška
 • Terenski ogled prometnih razmer na območju ČS Šiška
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 20. redne seje Sveta ČS Šiška
7. 9. 2021

 • Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana, 1. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška MOL in 2. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška
 • Mala dela 2022 in 2023
 • Pobude in predlogi
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 2. izredne seje Sveta ČS Šiška
15. 6. 2021

 • Prometna problematika
 • Pobude in predlogi
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 1. izredne seje Sveta ČS Šiška
1. 6. 2021

 • Dnevi ČS Šiška
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 19. redne seje Sveta ČS Šiška
4. 5. 2021

 • Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Dnevi ČS Šiška
 • Aktivnost v okviru EP UEFA U21
 • Pobude in predlogi
 • Ustanovitev delovnega telesa sveta ČS
 • Izvolitev članov delovnega telesa sveta ČS
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 18. redne seje Sveta ČS Šiška
2. 3. 2021

 • Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Obravnava predlogov nove kategorizacije občinskih cest in poti
 • Oblikovanje usmeritev v zvezi s pripravo OPPN za območje Lek
 • Obravnava pobud in predlogov
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 17. redne seje Sveta ČS Šiška
9. 2. 2021

 • Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Seznanitev s potekom gradnje soseske Koseško okno
 • Obravnava zaključnega računa ČS Šiška za leto 2020
  • poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov,
  • poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega uporabnika
  • poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
 • Obravnava pobud in predlogov
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 16. redne seje Sveta ČS Šiška
12. 1. 2021

 • Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Seznanitev z predlogom Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021
 • Seznanitev z rebalansom finančnega načrta ČS Šiška za leto 2021
 • Oblikovanje izvedbenega načrta za izvrsšvanje FN ČS za leto 2021
 • Seznanitev z registrom tveganja ČS Šiška
 • Oblikovanje predlogov finančnih načrtov in plana malih del za 2022 in 2023
 • Pobude in predlogi
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 15. redne seje Sveta ČS Šiška
10. 11. 2020

 • Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Imenovanje nadomestnega člana komisije za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti
 • Obravnava ugotovitev terenskega ogleda (prometnih) razmer na obmocju ČS Šiška
 • Izplačilo sejnin članom in predsedniku sveta četrtne skupnosti za leto 2020
 • Obravnava pobud in predlogov
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 14. redne seje Sveta ČS Šiška
6. 10. 2020

 • Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Terenski ogled (prometnih) razmer na obmocju ČS Šiška
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 13. redne seje Sveta ČS Šiška
15. 9. 2020

 • Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Seznanitev z načrtovanimi urbanističnimi posegi na območju ČS Šiška
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 12. redne seje Sveta ČS Šiška
1. 9. 2020

 • Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Sprememba Načrta izvajanja finančnega načrta ČS Šiška za leto 2020
 • Obravnava pobud in predlogov
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 11. redne seje Sveta ČS Šiška

Zaradi razglasitve epidemije je bila 11.seja sveta ČS Šiška preklicana in zato tudi ni zapisnika te seje.

Dnevni red 10. redne seje Sveta ČS Šiška
4. 2. 2020

 • Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Obravnava prometne problematike – obisk redarske službe
 • Obravnava zaključnega računa ČS Šiška za leto 2019
  • poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov,
  • poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega uporabnika,
  • poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
 • Obravnava pobud in predlogov
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 9. redne seje Sveta ČS Šiška
21. 1. 2020

 • Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Obravnava predloga izvedbenega načrta za izvrševanje FN ČS ŠIŠKA za leto 2020
 • Seznanitev z registrom tveganj ČS Šiska
 • Obravnava pobud in predlogov
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 8. redne seje Sveta ČS Šiška
20. 11. 2019

 • Pregled in potrditev zapisnika 6. in 7. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Izplačilo sejnin članom in predsedniku sveta četrtne skupnosti za leto 2019
 • Obravnava prejetih pobud in predlogov svetnikov in predlogov in pobud občanov
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 7. redne seje Sveta ČS Šiška
25. 9. 2019

 • Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Seznanitev z rebalansom II finančnega načrta ČS Šiška za leto 2019
 • Obravnava in sprejem predlogov osnutkov finančnih načrtov in planov malih del ČS Šiška za leti 2020 in 2021
 • Seznanitev o začetku priprave prostorskega akta - OPPN za dele ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS l/6 Zgornja Šiška
 • Pobude občanov in članov Sveta Četrtne skupnosti Šiška MOL
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 6. redne seje Sveta ČS Šiška
22. 5. 2019

 • Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Seznanitev z nač1tovanimi urbanističnimi posegi na območju ČS Šiška - OUP
 • Dnevi ČS
 • Pobude in predlogi krajanov in članov sveta
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 5. redne seje Sveta ČS Šiška
10. 4. 2019

 • Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Predstavitev službe Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 4. redne seje Sveta ČS Šiška
13. 3. 2019

 • Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Obravnava prejetih predlogov in pobud občanov
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 3. redne seje Sveta ČS Šiška
20. 2. 2019

 • Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Ustanovitev delovnih teles sveta ČS in določitev delokrogov (Odbor za kulturo, Odbor za socialne zadeve in varstvo okolja, Odbor za promet, Odbor za šport)
 • Izvolitev članov delovnih teles sveta ČS
 • Obravnava zaključnega računa ČS Šiška za leto 2018:
  • poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
  • poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega uporabnika
  • poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
 • Obravnava:
  • predloga izvedbenega načrta za izvrševanje FN ČS za leto 2019
  • registra tveganj ČS Šiška
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 2. redne seje Sveta ČS Šiška
23. 1. 2019

 • Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Seznanitev s pomembnimi zakonskimi predpisi in sprejetimi sklepi vezanimi na delovanje Sveta ČS Šiška
 • Imenovanje odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije
 • Določitev odgovorne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
 • Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 • Volitve podpredsednika sveta
 • Ogled Pivovarne Union
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 1. redne seje Sveta ČS Šiška
18. 12. 2018

 • Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Poročilo o izidu volitev za člane Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti
 • Poročilo komisije za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti in potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti
 • Izvolitev predsednika sveta četrtne skupnosti.

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Četrtna skupnost Šiška

Kebetova 1
tel: (01) 515 64 65
faks: (01) 306 12 06
e-pošta: mol.siska@ljubljana.si

Uradne ure:

ponedeljek:
08.30 - 13.00

sreda:
08.30 - 12.00 in 13.00 - 17.00

petek:
08.30 - 12.00

Upravna enota Ljubljana
Izpostava Šiška

Trg prekomorskih brigad 1
tel: (01) 306 30 00
www: upravneenote.gov.si

Finančna uprava Republike Slovenije

Šmartinska 55, 1000 Ljubljana
tel: (01) 478 38 00
e-pošta: gfu.fu@gov.si