Kratka predstavitev

Četrtna skupnost Šiška meri 736 kvadratnih kilometrov in ima 35.145 prebivalcev. Pokriva severozahodni del Ljubljane od parka Tivoli in Pivovarne Union na jugu, proti severozahodu njena »meja« poteka ob kamniški železniški progi do severne ljubljanske obvoznice, potem po obvoznici do zahodne strani in naprej preko Mosteca in Drenikovega vrha na južni strani, kjer se preko parka Tivoli sklene pri kraku gorenjske železniške proge. ČS Šiška je po številu prebivalcev druga največja ljubljanska mestna četrt. Na območju ČS Šiška ima sedež več javnih ustanov (vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, zdravstvenih…) ter kar 357 različnih društev.

Število prebivalcev

Stanje: 31. 12. 2020, vir podatkov: SURS

Število prebivalcev Starostna struktura
Skupaj Moški Ženske do 14 15-24 25-64 65-99 100 in več
36.091 17.165 18.926 5.495 3.587 19.943 7.067 8

Območje

V območje Četrtne skupnosti Šiška sodijo prostorski okoliši, razvidni iz Registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, in sicer: Litostroj, Komandanta Staneta I. in II., dr. Petra Držaja, Na jami, Milan Majcen, Ljubo Šercer, Zgornja Šiška, Koseze, Hinko Smrekar in Bratov Babnik.

Naloge in pristojnosti četrtne skupnosti

Naloge in pristojnosti četrtne skupnosti ter njenega sveta določa Statut Mestne občine Ljubljana v členih 55 do 63. Kratek povzetek določb: četrtna skupnost opravlja naloge iz pristojnosti MO Ljubljana, ki se pretežno nanašajo na prebivalce četrtne skupnosti kot so: obveščanje prebivalcev o delu ČS, organizacija različnih prireditev z različnih področij (kultura, šport, sociala, ekologija…), oblikuje plan malih del, itd. Pri svojem delu sodeluje z vsemi oblikami organiziranosti združevanja občanov. Hkrati pa ČS sodeluje z organi MO Ljubljana na področjih kot so: priprava proračuna in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet, razvojni programi, problematika infrastrukturnih objektov, varstva kulturne in naravne dediščine ter okolja ter daje predloge in pobude za reševanje vse problematike, ki izhaja iz delovanja MO Ljubljana.

ČS in njen svet predstavlja predsednik sveta, svet pa obravnava zadeve iz pristojnosti MO Ljubljana, ki se nanašajo na območje ČS in njenega prebivalstva, daje pobude in predloge za sprejem splošnih aktov MO Ljubljana, skrbi za organizacijo in izvedbo sprejetih programov ČS.

Člani sveta ČS opravljajo svoje delo nepoklicno. Volitve članov sveta četrtne skupnosti so vsake štiri leta hkrati z volitvami ljubljanskega župana in mestnega sveta. Statut je objavljen na spletni strani MO Ljubljana.

Praznik ČS Šiška

Praznik »Dan ČS Šiška« se praznuje praviloma v juniju na dan, ki ga določi svet četrtne skupnosti. Na ta dan so za krajane organizirane različne športne in družabne aktivnosti.

Četrtna skupnost Šiška

Kebetova 1
tel: (01) 515 64 65
faks: (01) 306 12 06
e-pošta: mol.siska@ljubljana.si

Uradne ure:

ponedeljek:
08.30 - 13.00

sreda:
08.30 - 12.00 in 13.00 - 17.00

petek:
08.30 - 12.00

Upravna enota Ljubljana
Izpostava Šiška

Trg prekomorskih brigad 1
tel: (01) 306 30 00
www: upravneenote.gov.si

Finančna uprava Republike Slovenije

Šmartinska 55, 1000 Ljubljana
tel: (01) 478 38 00
e-pošta: gfu.fu@gov.si